کتابخانه عمومی علم (PLOS)

تاریخچه

عصر حاضر را می‌توان اوج توجه جامعه علمی به باز بودن (Openness) داده‌های پژوهشی دانست. روزی نیست که خبری از پیوستن ناشران علمی به جرگه ناشران دسترسی آزاد (Open Access) منتشر نشود. تقریبا تمام ناشران بزرگ مانند الزویر یا اشپرینگر به نحوی خود را وارد میدان دسترسی آزاد کرده‌اند تا از قافله عقب نمانند. در این میان، کتابخانه عمومی علم (Public Library of Science) که به PLOS نیز شهرت دارد را می توان به عنوان اولین ناشر دسترسی آزاد دانست که از سال ۲۰۰۱ کار خود را با شعار «بازبودن الهام بخش نوآوریست» آغاز کرد.

هدف کتابخانه عمومی علم

هدف PLOS تنها دسترسی بدون محدودیت و رایگان به پژوهش های علمی نیست بلکه به داده های باز و شفافیت در فرایند داوری همتا و رویکرد باز در ارزیابی پژوهش هاست. امروزه PLOS دارای چندین ژورنال و مجموعه مقالات معتبر است. همچنین PLOS با ارائه آمار نفوذ مقالات توسط شاخص (ALM (Article-Level Metrics پیشگام در ارزیابی نفوذ مقالات است.

PLOS About PLOS  Article-Level Metrics: ALMs