تعریف هستی‌شناسی هستی‌شناسی یا وجودشناسی (Ontology) شاخه‌ای از فلسفه است که به مطالعه بودن، هستی یا وجود می‌پردازد. دانش هستی‌شناسی در پی تشخیص و شرح رده‌های بنیادین و ارتباطات آن‌ها در هستی یا عالم وجود برمی‌آید، تا بدین وسیله به تعریف موجودات و انواع آنها درآن چارچوب قادر گردد. هستی‌شناسی در علم اطلاعات به منظور […]