تاریخچه عصر حاضر را می‌توان اوج توجه جامعه علمی به باز بودن (Openness) داده‌های پژوهشی دانست. روزی نیست که خبری از پیوستن ناشران علمی به جرگه ناشران دسترسی آزاد (Open Access) منتشر نشود. تقریبا تمام ناشران بزرگ مانند الزویر یا اشپرینگر به نحوی خود را وارد میدان دسترسی آزاد کرده‌اند تا از قافله عقب نمانند. […]